Aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia, ta strona używa plików cookie. Korzystanie z Twojej witryny oznacza zgodę na używanie przez nas plików cookie.

Wał korbowy STIHL ms 261Wał korbowy STIHL ms 261
  • Nowy
Recenzja (0)
556,91 zł
Koło zamachowe STIHLKoło zamachowe STIHL
  • Nowy
Recenzja (0)
321,95 zł
Wał korbowy STIHL MS 171, MS 181, MS 181 C-BE, MS 211Wał korbowy STIHL MS 171, MS 181, MS 181 C-BE, MS 211
  • Nowy
Recenzja (0)
146,34 zł
Wał korbowy STIHL HT 131, HT 133, HT 135Wał korbowy STIHL HT 131, HT 133, HT 135
  • Nowy
Recenzja (0)
560,98 zł
Wał korbowy STIHL MS 650, MS 660Wał korbowy STIHL MS 650, MS 660
  • Nowy
Recenzja (0)
823,58 zł

Polityka prywatności sklepu e-pila.com
 

Polityka prywatności stanowi realizację polityki informacyjnej wobec Klientów stron internetowych portalu http://www.e-pila.com/ ("Portal") we wszelkich aspektach przetwarzania i ochrony danych osobowych.
Administratorem danych osobowych Klientów Portalu jest właściciel i operator Portalu - Małgorzta i Wiesław Greszta prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Euro Las M. i W. Greszta Spółka Jawna Jacnia 91 22-442 Adamów , powiat Zamojski, NIP: 9221009932, REGON: 170776183, adresy email: epila.sklep@gmail.com,adres www: http://www.e-pila.com/, telefon: 519 764 734 lub (84) 6399 787 
Administrator danych udziela na żądanie użytkownika wszelkich niezbędnych informacji dotyczących swojej tożsamości, celach przetwarzania danych osobowych, informacji o odbiorcach lub o kategoriach odbiorców oraz udziela innych informacji niezbędnych do przetwarzania danych osobowych.
Zgodnie z zasadą minimalizacji zbierania danych Administrator przetwarza dane przekazywane przez Klientów stron tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Portalu, w szczególności w zakresie niezbędnym do dokonania rejestracji, składania i realizacji zamówień oraz realizacji innych usług świadczonych za pośrednictwem Portalu, określonych w Regulaminie, a także wystawiania faktur, rachunków i sprawozdawczości finansowej oraz dochodzenia roszczeń.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwana dalej “RODO”, w szczególności art. art.  6  ust.  1  lit.  a lub art. art.  6  ust.  1  lit.  b i f oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2013, poz. 1422 ze zm.).
Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów Portalu niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego dotyczącego usług świadczonych drogą elektroniczną między nimi:
nazwisko i imiona Klienta;
adres miejsca zamieszkania Klienta;
adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt c;
adresy elektroniczne Klienta.
Administrator przetwarza też dane pozyskiwanie automatycznie (takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego). Dane te jednak nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby, której dotyczą. Dane pozyskane w związku z analizą logów serwera wykorzystywane są jedynie w celach technicznych związanych z administracją Portalu oraz do prowadzenia statystyk oglądalności stron internetowych.
Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
oznaczenia identyfikujące Klienta nadawane na podstawie danych, o których mowa w pkt 6;
oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient;
informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną;
informacje o skorzystaniu przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną.
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych, świadczące usługi prawne lub księgowe, osoby zatrudnione przez administratora, podmioty świadczące usługi transportowe. Dane osobowe mogą być powierzane lub przekazywane na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną, administracyjną oraz księgową administratora. Dane będą  przekazywane również podmiotom zajmującym się przewozem nabytych w sklepie internetowym towarów. Sprzedawca korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniał wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
Administrator informuje, iż Klientowi portalu przysługują następujące prawa:
Prawo dostępu do danych osobowych przysługujące osobie, której dane dotyczą;
Prawo do sprostowania danych osobowych;
Prawo do usunięcia danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”);
Prawo do ograniczenia przetwarzania;
Prawo do przenoszenia danych osobowych;
Prawo do sprzeciwu;
Prawo do uzyskania zawiadomienia o naruszeniu ochrony danych osobowych;
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Klient może wykonać przysługujące mu prawa, zwracając się pisemnie lub drogą mailową do Administratora.

Administrator przechowuje dane osobowe Klientów stron jedynie przez okres niezbędny do realizowania usług, o których mowa w Regulaminie, zapewnienia ulepszonych i nowych usług oraz zachowania zgodności z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów, m. in. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5-letniego obowiązku archiwizacyjnego, z uwzględnieniem okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych. Po tym okresie dane osobowe Klientów zostają usunięte z systemów.
Przetwarzanie danych osobowych Klientów w innym celu niż wykonanie zawartych umów lub (w przypadku przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody) w innym celu niż wskazany w zdaniach poprzednich (takim jak marketing usług świadczonych przez Administratora lub otrzymywanie informacji handlowej) może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody Klienta i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.
Osoba, której dane dotyczą, może wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może odbyć się w dowolnej formie, w szczególności pisemnie lub poprzez przesłanie wiadomości e-mail Administratorowi danych.
Zgodnie z art. 8 RODO jeśli Klient ma poniżej 16 lat, zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez takiego użytkownika (w przypadku korzystania z usług Portalu) powinna zostać wyrażona lub zaaprobowana przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do podjęcia odpowiednich działań Portalu przed zawarciem umowy, a także zrealizowania innych usług drogą elektroniczną, o których mowa w Regulaminie.
Strony Portalu są zaopatrzone w odpowiednie środki bezpieczeństwa spełniające wymagania polskiego prawa, mające na celu ochronę danych pozostawionych pod kontrolą Administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem RODO oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator zobowiązuje się chronić wszelkie dane osobowe i informacje ujawnione przez Klientów Portalu zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych Klientów Portalu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób nieuprawnionych. Zgodnie z RODO Administrator ma obowiązek wykazania odpowiedniego przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
Klient serwisu może podlegać tzw. profilowaniu (zautomatyzowanej ocenie osoby fizycznej lub jej przewidywanych zachowań) z wykorzystaniem plików cookies, w celu m. in. dostosowania wyświetlanych reklam na podstawie wcześniejszej aktywności Klienta.  Klient może wyłączyć korzystanie z plików cookies na urządzeniu, z którego korzysta. Dodatkowe informacje dotyczące plików cookies znajdują się na Portalu w podstronie „Polityka cookies”.
Wszelkie informacje zawarte na stronach internetowych Portalu są objęte prawem autorskim i nie mogą być kopiowane, dystrybuowane i w jakikolwiek inny sposób wykorzystywane bez pisemnej zgody ze strony Administratora.
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności. Zmiany będą publikowane na bieżąco wraz z informacją o ich dokonaniu